Σπίτι / Σε δυο / Si me fuese a morir mañana, ¿qué me dirías hoy?

Διασκέδαση οξύ

Si me fuese a morir mañana, ¿qué me dirías hoy?