Σπίτι / Σε δυο / Λαούρα, Ι μπορεί να περάσει το άλας, παρακαλώ?

Διασκέδαση οξύ

Λαούρα, Ι μπορεί να περάσει το άλας, παρακαλώ?